عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۷

عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۷

سندی که به صورت اختصاصی در دانشنامه مناطق آزاد منتشر شده است، شامل آمار عملکرد مناطق آزاد هفتگانه و مناطق […]

 قوانین و مقررات مربوط به استقرار گمرک در مناطق آزاد

قوانین و مقررات مربوط به استقرار گمرک در مناطق آزاد

قوانین و مقررات مربوط به استقرار گمرک در مناطق آزاد؛ بخش اول: قوانین مربوط به استقرار گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استقرار گمرک در مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.…