معافیت مناطق آزاد مشروط باشد – معافیت های مناطق بسترساز قاچاق و پولشویی است

معافیت مناطق آزاد مشروط باشد – معافیت های مناطق بسترساز قاچاق و پولشویی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق کالا و پولشویی است، گفت: از مناطق آزاد نباید کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید... معافیت مناطق آزاد مشروط باشد.