تعریف علمی منطقه آزاد

تعریف علمی منطقه آزاد

تعریف منطقه آزاد در واژه­‌نامه سازمان جهانی گمرک – 2018:

FREE ZONE

A part of the Customs territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes concerned, as being outside this territory

منطقه آزاد:

بخشی از قلمرو گمرکی یک طرف متعاهد است که کالای عرضه شده به طور کلی تا آنجا که به حقوق ورودی و مالیات مربوط می­‌شود، به عنوان کالای خارج از این قلمرو محسوب می­شود.

یادداشت ذیل تعریف:

A distinction may be made between commercial and industrial free zones. In commercial free zones, goods are admitted pending subsequent disposal and processing or manufacture is normally prohibited. Goods admitted to industrial free zones may be subjected to authorised processing operations.

ممکن است بین مناطق آزاد تجاری و صنعتی تمایزی باشد. در مناطق آزاد تجاری، کالاها تا زمان طرح درخواست جدید پذیرفته می­‌شوند و پردازش یا تولید معمولاً ممنوع است. کالاهایی که در مناطق آزاد صنعتی پذیرفته می­‌شوند ممکن است در معرض عملیات پردازش مجاز قرار گیرند.

تعریف منطقه آزاد در کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو:

“free zone” means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.

“منطقه آزاد” به معنای بخشی از قلمرو یک طرف متعاهد است که کالاهای عرضه شده در آن به طور کلی تا آنجا که به عوارض و مالیات واردات مربوط می‌شود، به عنوان خارج از قلمرو گمرکی تلقی می‌گردد.

استاندارد 3

The Customs shall lay down the arrangements for Customs control including appropriate requirements as regards the suitability, construction and layout of free zones.

گمرک ترتیبات مربوط به کنترل‌های گمرکی شامل الزامات مقتضی در رابطه با مناسب بودن، ساخت و ساز و چیدمان مناطق آزاد را تنظیم می‌کند.

استاندارد 4

The Customs shall have the right to carry out checks at any time on the goods stored in a free zone.

گمرک حق دارد در هر زمان کالاهای انبار شده در یک منطقه آزاد را کنترل کند.

تعاریف-علمی-منطقه-آزاد
تعاریف-علمی-منطقه-آزاد

1 دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://wikifreezones.com/?p=9668