فیلم: مجلس برای ایجاد مناطق آزاد جدید 15 شرط دارد

فیلم: مجلس برای ایجاد مناطق آزاد جدید 15 شرط دارد

پورابراهیمی (نماینده مجلس و رییس وقت کمیسون اقتصادی مجلس) ضمن پاسخ به انتقادات ترکان در برنامه متن و حاشیه (مرداد 95) اعلام می‌کند افزایش مناطق آزاد صرفا پس از تحقق 15 شرط کمیسیون اقتصادی محقق خواهد شد. در این زمینه…