اتصال راه‌ آهن به مناطق آزاد

اتصال راه‌ آهن به مناطق آزاد

نقش کلیدی ایران در کریدور شمال-جنوب، راه آهن ایران را به حلقه تجارت بین آسیا و اروپا تبدیل کرده است. در راستای اتصال راه‌ آهن به مناطق آزاد قرار شد بنادر و مناطق آزاد چابهار و انزلی در نقشه ریلی…