ناتوانی کنشگران سیاسی هرمزگانی در مدیریت مناطق آزاد استان/ مناطق آزاد حیاط خلوت گروه‌های سیاسی

ناتوانی کنشگران سیاسی هرمزگانی در مدیریت مناطق آزاد استان/ مناطق آزاد حیاط خلوت گروه‌های سیاسی

یک فعال سیاسی‌هرمزگانی‌گفت: شاهد ضعف نیروها و ناتوانی کنشگران سیاسی برای چانه‏ زنی در راستای مدیریت بهتر در مناطق آزاد استان هرمزگان هستیم در واقع این مناطق به گریزگاه شفافیت تبدیل شده‌‌ و حیاط خلوت گروه‌های سیاسی به شمار می…