30 پروژه بهداشتي درماني در آبادان و خرمشهر معطل عمل سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش است

30 پروژه بهداشتي درماني در آبادان و خرمشهر معطل عمل سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش است

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در حال حاضر 30 پروژه‌ی بهداشتی درمانی در شهرهای آبادان و خرمشهر معطل اقدام عملی سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش در تفاهمنامه 2 جانبه این سازمان و وزارت بهداشت است. شکراله سلمان زاده…