۳۰ پروژه بهداشتی درمانی در آبادان و خرمشهر معطل عمل سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش است

۳۰ پروژه بهداشتی درمانی در آبادان و خرمشهر معطل عمل سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش است

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در حال حاضر ۳۰ پروژه‌ی بهداشتی درمانی در شهرهای آبادان و خرمشهر معطل اقدام عملی سازمان منطقه آزاد اروند به تعهداتش در تفاهمنامه ۲ جانبه این سازمان و وزارت بهداشت است. شکراله سلمان زاده…