انتصاب قائم مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد قانونی است؟

انتصاب قائم مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد قانونی است؟

طی حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، قائم مقام دبیر این دبیرخانه منصوب شد. حکم سعید محمد خطاب به حمید برومند به شرح زیر است؛ با عنایت به سوابق، تعهد…