سند: عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه

سند: عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه

تعداد صفحات: 10 – تهیه کننده: خدیجه تقی‌زاده؛ ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه عملکرد مناطق آزاد در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه – دفتر تحقیقات…