فیلم: طفره وزیر اقتصاد! آیا مناطق آزاد از تولید حمایت می‌کند؟

فیلم: طفره وزیر اقتصاد! آیا مناطق آزاد از تولید حمایت می‌کند؟

  نظر کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه فعالیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران. نظر مسئولین و کارشناسان در خصوص مناطق آزاد را مشاهده نمایید.