سند: بررسی تطبیقی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و مناطق آزاد تجاری صنعتی

سند: بررسی تطبیقی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و مناطق آزاد تجاری صنعتی

تعداد صفحات: 9 – تهیه کننده: محمد تقی رفیعی، نشریه مناطق ویژه اقتصادی – سال ایجاد: 1388 – زبان سند: فارسی تهیه کننده: محمدتقی رفیعی دانلود فایل pdf بررسی تطبیقی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و مناطق آزاد تجاری صنعتی