سند: طراحی مدل پیش بینی استراتژیک برای توسعه مناطق آزاد تجاری ایران در سال 1414

سند: طراحی مدل پیش بینی استراتژیک برای توسعه مناطق آزاد تجاری ایران در سال 1414

تعداد صفحات: 29 – تهیه کننده: مجله علمی آینده پژوهشی ایران – سال ایجاد: 2019 – زبان سند: انگلیسی دانلود فایل pdf طراحی مدل پیش بینی استراتژیک برای توسعه مناطق آزاد تجاری ایران در سال 1414 هجری (مطالعه موردی: منطقه…