معافیت-مالیاتی-مناطق-آزاد
درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد بیشتر بدانید

معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بررسی قوانین و مقررات مربوط به معافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی و معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی

درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از نوع معافیت نرخ صفر است. طبق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی (نرخ صفر) برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

درواقع فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌توانند از معافیت مالیاتی این مناطق استفاده کنند.

درمورد-معافیت-مالیاتی-در-مناطق-آزاد

قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آیا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: … موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: … قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛

*بخشنامه۵۴۴۰۹م۸۸/۵/۲۶ مالیات برارزش افزوده و عوارض مناطق آزادتجاری،صنعتی وویژه اقتصادی: ۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد. ۲- صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد. ۳-واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

پس مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

اطلاعات مربوط به معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اسناد مربوط به معافیت مالیاتی مناطق آزاد