معافیت-مالیاتی-مناطق-آزاد
درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد بیشتر بدانید

معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بررسی قوانین و مقررات مربوط به معافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی و معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی

درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از نوع معافیت نرخ صفر است. طبق بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی (نرخ صفر) برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

درواقع فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌توانند از معافیت مالیاتی این مناطق استفاده کنند.

درمورد-معافیت-مالیاتی-در-مناطق-آزاد

قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد

ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور … به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌ سال افزایش می‌یابد.

آیا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: … موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: … قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛

*بخشنامه۵۴۴۰۹م۸۸/۵/۲۶ مالیات برارزش افزوده و عوارض مناطق آزادتجاری،صنعتی وویژه اقتصادی: ۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد. ۲- صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد. ۳-واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

پس مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

اطلاعات مربوط به معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اسناد مربوط به معافیت مالیاتی مناطق آزاد

دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

تهیه کننده: سازمان امور مالیاتی

لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی درمناطق آزاد

تهیه کننده: هیئت وزیران

بخشنامه عدم تسری معافیت مالیاتی به کارکنان مستقر مناطق آزاد

تهیه کننده: سازمان امور مالیاتی

مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد درکشورهای منتخب و ایران

تهیه کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی