منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد چیست؟

منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد چیست؟

طبق فصل سوم مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، که با عنوان مقررات انتظامی آمده است، تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم و در قلمرو مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی…