سند: ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ساحلی ICZM

سند: ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ساحلی ICZM

تعداد صفحات: 18 – تهیه کننده: دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﺣﻤﺪﯾﺎن , ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻣﯽ – ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی شهری – سال ایجاد: 1393 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ساحلی (ICZM)؛…