بازمهندسی قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس یازدهم

بازمهندسی قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس یازدهم

عباس زاده مشکینی گفت: ما باید موضوع مناطق آزاد را با اتکا به اطلاعات و آمارهای صحیح بازمهندسی و سازوکار و قوانین آن را اصلاح کنیم و در عین حال نظارت ها را هم بر این مناطق افزایش هیم.