سند: مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ابزار راهبرد توسعه

سند: مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ابزار راهبرد توسعه

تعداد صفحات: ۳۴ – تهیه کننده: ابراهیم التجایی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ابزار راهبرد توسعه؛ مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به…

 سند: عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه

سند: عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه

تعداد صفحات: ۱۰ – تهیه کننده: خدیجه تقی‌زاده؛ ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf عملکرد مناطق در برنامه چهارم توسعه عملکرد مناطق آزاد در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه – دفتر تحقیقات…

 سند: ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

سند: ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

تعداد صفحات: ۲۸ – تهیه کننده: اسفندیاری، حسین‌زاده و دلاوری؛ پژوهشنامه اقتصادی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf دروازه‌های ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی…

 سند: فرا تحلیل مطالعات مناطق آزاد

سند: فرا تحلیل مطالعات مناطق آزاد

تعداد صفحات: ۳۸۵ – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – زبان سند: فارسی . فهرست مطالب: یکی از سیاست‌های اقتصادی که در چند دهه اخیر با در نظر داشتن اهداف گوناگونی نظیر افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی، اتصال تدریجی…

 سند: کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آن‌ها

سند: کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آن‌ها

تعداد صفحات: ۷۶ – تهیه کننده: مرکز پژوهشی آرا – اندیشکده سیاست‌های راهبردی اقتصاد و مدیریت – زبان سند: فارسی مقدمه مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطقی در کشور می‌باشند که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نشده و صادرات و واردات از…

 سند: مقایسه عملکرد مناطق آزاد موفق جهان با مناطق آزاد ایران

سند: مقایسه عملکرد مناطق آزاد موفق جهان با مناطق آزاد ایران

تعداد صفحات: ۳۰ – تهیه کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی – دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری موفق دنیا و ایران و بررسی میزان دستیابی به…

تبلیغات